Nástěnka

Seznam přihlášených

1. Lubošek
2. Chroust
3. Ali
4. Kulik
5. Koleno
6. Miluska
7. Jiří Kovář

Nejnovější diskuze

ČPV Otava -31. 03., 14:57-Lubošek
Členské příspěvky -30. 03., 15:44-Vlasta
Odkazy na zajímavé stránky -26. 03., 14:04-Luboš
Ztráty a nálezy -21. 03., 00:56-Ali
Rezervace loděnice -20. 03., 00:03-Ali

Plán akcí

18.4.-19.4.ČPV Otava
8.5.-10.5.Kopáč
16.5.Brigáda
16.5. Jesenický RETRO – VLNOLAM
23.5.ČPV Sázava

Přihlášení

Jméno: Heslo: Registrace
Zapomenuté heslo

Valná hromada

Autor: Lubošek - 27.02.2020, 15:17:18 Zasílat toto téma mailem

V Plzni dne 26.2.2020
POZVÁNKA
na valnou hromadu TJ ČSAD Plzeň z.s.
Datum: 26.3.2020 v 20:00 hod
Místo: Restaurace U Kance, Nám. T. G. Masaryka 16

Program jednání:
1) Zahájení – schválení programu, jednacího řádu
2) Volba komisí – mandátové a návrhové
3) Zprávy o činnostech a hospodaření TJ za rok 2019
4) Zpráva kontrolní komise
5) Návrh rozpočtu TJ na rok 2020
6) Schválení členských příspěvků
7) Diskuse k předneseným zprávám a návrhům
8) Zpráva mandátové komise
9) Volba předsedy TJ a členů výboru
10) Volba kontrolní komise
11) Zpráva návrhové komise – usnesení valné hromady
12) Ocenění dobrovolných cvičitelů
13) Občerstvení
14) Různé
15) Závěr


Jednací řád valné hromady TJ ČSAD Plzeň
1. Pracovní předsednictvo a řídící valné hromady
Pracovní předsednictvo pracuje dle schválených návrhů. Řídícího valné hromady pověřuje pracovní předsednictvo. Řídící valné hromady uděluje a odnímá slovo delegátům a podle rozhodnutí pracovního předsednictva provádí další úkony k zajištění průběhu valné hromady.

2. Delegáti a účastníci valné hromady
O záležitostech valné hromady jednají a o jejích závěrech rozhodují delegáti oddílů a odborů s hlasem rozhodujícím. Klíč ke stanovení počtu delegátů je určen podle počtu členů oddílů (celkový počet 24). Práva delegáta mají i členové výkonného výboru TJ a revizní komise TJ s výjimkou práva hlasovat, pokud současně nejsou delegáty za oddíl. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy komisí, pracovního předsednictva a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné či ústní návrhy, podněty a připomínky k předneseným návrhům. Delegát je povinen zúčastnit se hlasování valné hromady a dbát pokynů řídícího.

Počty delegátů jednotlivých oddílů:
Vodní turistika: 15
Moderní gymnastika: 6
Sport pro všechny: 3
Pozvánky rozešlou nebo předají osobně delegátům svých oddílů příslušní členové výkonného výboru TJ. ÚČAST NUTNÁ!!!

3. Komise valné hromady
Valná hromada volí mandátovou a návrhovou komisi. Každá komise má 3 členy volené z přítomných delegátů. Komise si volí předsedu, který přednáší zprávy a návrhy. Mandátová komise podává zprávu o počtu přítomných delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada schopná usnášet se. Návrhová komise připravuje a předkládá návrh usnesení a dalších schvalovaných dokumentů.

4. Jednání valné hromady
je možné zahájit, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů. Dále se valná hromada řídí stanovami TJ ČSAD Plzeň.

5. Usnesení valné hromady
O předložených návrzích usnesení rozhodují delegáti veřejným hlasováním. K přijetí usnesení valné hromady je potřeba souhlasu 3/5 většiny hlasů momentálně přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li v době hlasování přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů.

6. Další ustanovení jednacího a volebního řádu jsou dána stanovami TJ ČSAD Plzeň.

26.2.2020 Jan Kolínek, předseda TJ

Kliknutím na číslo provedete rezervaci: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Seznam rezervací


Přidat nový příspěvek
Vaše jméno:
Vaše heslo:*
Odečtěte dvojku od 4870:**
Předmět:

;-) :-) :-(
:-D pivo :'-(
:-/ 8-| :-O
:-. *palecdolu* *palecnahoru*
*blik* *zloba* *tosnadne*
*pohoda* :-P *zadek*

Tučně označené položky jsou povinné
* - heslo zadejte pouze pokud máte zaregistrovanou přezdívku
** - pokud zadáte správné heslo, nemusíte číslo opisovat
Valná hromada  Autor: Lubošek - 13.03.2020, 15:01:15 X
*blik* Kvůli koronaviru se valná hromada ruší *blik*
Designed by MK & JL